De Groot Verhuur

Privacy Policy

De Groot Verhuur B.V.

De Groot Verhuur B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De Groot Verhuur B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als De Groot Verhuur B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: info@degrootverhuur.nl

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door De Groot Verhuur B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

- Het verstrekken van aangevraagde offertes

- Mailverkeer voorafgaande aan de huurperiode

- Het aangaan van huurovereenkomsten

- Financiële administratie

- Het afwikkelen van dossiers zoals schade-dossiers, bekeuringen, opvragingen door overheidsinstanties

- In geval van overtreding van de huurvoorwaarden: t.b.v. opname in Elena, conform BOVAG Huurvoorwaarden


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslaan:

- Naam – adres – woonplaats - telefoonnummer

- Emailadres – Geboortedatum – Bankgegevens  (Zowel zakelijk als particulier.)

- Documentnummers rijbewijs en paspoort/ Identiteitskaart

- Bedrijfsgegevens

- Kopie van legitimatiebewijzen: gedurende een periode van 18 maanden, t.b.v. opvragen door overheidsinstanties, bekeuringen en eventueel niet-gemelde schades

- Registratienummer Kamer van Koophandel

- Geslacht


Gebruik van onze website

Wanneer u onze website gebruikt, bewaren wij de volgende gegevens:

- IP-adres - Apparaat-ID - Browsertype

- Besturingssysteem - Locatiegegevens

- Specifieke pagina’s van onze website die u heeft bezocht

- Datum en tijd van uw bezoek

- Manier hoe u op onze website bent gekomen

- Functies die u op onze website heeft gebruikt

- Eventuele reserveringen of contactverzoeken die u via onze website heeft verzonden

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de internetomgeving van De Groot Verhuur

- De communicatie via e-mail

- Het maken van back-ups van onze gegevens

- Het verzorgen van de (financiële) administratie

- Rechtsbijstandverlener, in geval van juridische geschillen of incassozaken;


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Elena, het Autoverhuur Waarschuwing Systeem (BOVAG)

Op basis van uw gegevens kunnen wij een signaal ontvangen van het Autoverhuur Waarschuwing Systeem van de BOVAG. In dit geval kunnen wij geen reservering plaatsen en / of een auto aan u verhuren. Onze medewerkers kunnen u geen informatie verstrekken over de reden van signalering. Voor vragen kunt rechtstreeks contact opnemen met de BOVAG. De afdeling Autoverhuur Ledenassociatie van BOVAG, Postbus 1100, 3980 DC Bunnik is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens in het Autoverhuur Waarschuwing Systeem.

 

De persoonsgegevens van huurder of van de bestuurder worden in ieder geval opgenomen indien het voertuig niet wordt teruggebracht, er misdrijven of overtredingen met het voertuig worden gepleegd, er door toedoen of nalaten van de huurder of de bestuurder herhaaldelijk schade aan de auto wordt toegebracht en indien de factuur niet of niet tijdig wordt voldaan. Bij de BOVAG kunt u inlichtingen over verwerkte persoonsgegevens en de duur van de registratie opvragen en schriftelijk uw bezwaar kenbaar maken.

 

CJIB

Wanneer wij een bekeuring ontvangen, kunnen wij de bekeuring “vrijwaren”. Dit houdt in dat wij uw gegevens (naam, adres en huurinformatie) doorgeven aan de Officier van Justitie. U ontvangt dan rechtstreeks van het CJIB de bekeuring. Bij gemeentelijke bekeuringen zoals parkeerboetes, overtredingen op lokale wegen, etc. worden dezelfde gegevens doorgegeven aan de betreffende gemeente.

 

Verzekeringsmaatschappij

Indien er schade is ontstaan aan het door u gehuurde voertuig of u heeft met uw huurauto schade berokkend aan derden, dan zullen uw gegevens doorgegeven worden aan onze verzekeringsmaatschappij en evt. aan de verzekeringsmaatschappij van de andere partij. Kunt u niet meer verder rijden met de huurauto, dan zullen uw gegevens doorgegeven (naam, locatie en telefoonnummer) worden aan een berger, zodat de huurauto veiliggesteld / afgesleept kan worden.

 

Pechhulp

Indien u onderweg door een technisch mankement of ongeval niet meer verder kunt rijden met onze huurauto, schakelen wij onze pechhulpdienstverlener in. Hierbij delen wij mogelijk uw contactgegevens. Mocht het zo zijn dat u vervangend vervoer nodig heeft, dan kan het zijn dat dit vervangend vervoer wordt geleverd door een derde partij. Mogelijk heeft deze derde partij een eigen privacy beleid.

 

Cameratoezicht

Onze vestiging is voorzien van beveiligingscamera’s welke zowel binnen als buiten de vestiging geplaatst zijn. Camerabeelden worden maximaal 30 dagen bewaard. Tenzij de camera een strafbaar feit of een verzekeringskwestie heeft vastgelegd. Dan worden de beelden bewaard totdat het incident is afgehandeld.

 

Sollicitaties

Wanneer u bij ons bedrijf solliciteert, worden uw documenten en persoonlijke gegevens uitsluitend gebruikt om te beoordelen of u geschikt bent voor een functie bij ons. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet doorgestuurd worden naar derden. Mogelijk bewaren wij uw sollicitatiebrief en/of CV voor een toekomstige vacature, tenzij u ons aangeeft dat u dat niet wilt.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

De Groot Verhuur B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dat houdt in 3 jaar in ons systeem, daarna tot 7 jaar in onze financiële administratie.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

- Alle medewerkers van De Groot Verhuur die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan middels een geheimhoudingsverklaring.

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen

- We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is

- Wij maken back-ups van de (persoons-) gegevens op een externe harde schijf om te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

- We houden onze computer en anti virus programma up-to-date

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage of rectificatie van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Echte aangezien wij enkel werken met partijen waarvoor het wettelijk verplicht en toegestaan is om de persoonsgegevens te verstrekken kunnen wij u bezwaar of verwijdering van de gegevens niet honoreren. Wel heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

 

Vragen en wijzigingen

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens. We mogen dit Beleid op ieder moment aanpassen, maar wijzigingen zijn niet met terugwerkende kracht van toepassing. Indien we belangrijke wijzigingen aanbrengen zullen we u op onze website op de hoogte brengen.

Dit Beleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 juni 2018.


De Groot Verhuur
Donkenweg 1
4724 SN Wouw
0165-301484

info@degrootverhuur.nl